Reklamace

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

2. obchodní společnosti Enve ART s.r.o., se sídlem U Strouhy 227, 251 01 Herink, identifikační číslo: 04582179,zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 250139 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.enveart.cz/

 

2. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak, činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

3. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

4. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

o Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.

o Vada vznikla nevhodným používáním zboží, zejména nedodržením pokynů pro údržbu - viz níže.

o Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.

o Vada vznikla nadměrným používáním - tj. stav zboží odpovídá mírou opotřebení.

o Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

o Zboží bylo poškozeno živly.

 

3. PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZÁRUKY

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců. Spotřebitel při uplatnění záruky má:

· Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

· jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,

· jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,

· jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

1. Místem uplatnění reklamace je sídlo Enve ART s.r.o. – U Strouhy 227, 251 01 Herink

2. Na základě e-mailové komunikace je možné zaslat reklamované zboží zpět na adresu obchodu - zboží není možné zasílat na dobírku!

3. Za situace, kdy prodávající rozhodl o zaslání zboží zpět k sobě, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu.

4. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

5. O reklamaci prodávající rozhodne do 10 pracovních dnů. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

6. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

7. Skladné a náklady spojené s neoprávněnou reklamací: Při nevyzvednutí reklamace do 30 dnů po termínu ukončení opravy nebo při nevyzvednutí produktu v případě neoprávněné reklamace, může být kupujícímu účtováno skladné ve výši 30 Kč za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn produkt nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za opravu, případně skladné. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu produktu je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád nabývá účinnosti  22.9.2021. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Zpět do obchodu